Bài 1 trang 132 SGK Hóa học 11. So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học..

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 817
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.


                            Ankan                                             Anken
Đặc điểm cấu tạo Chỉ chứa liên kết σ trong phân tử (liên kết C-C, C-H)

Ngoài liên kết σ trong phân tử còn có chứa 1 liên kết

π kém bền (liên kết C=C)

Tính chất hóa học

Phản ứng đặc trưng là phản ứng thế (điều kiện ánh sáng)

Vd:

CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl

Phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng

(H2, ddBr2, dd KMnO4)

CH2=CH2 + H2Ni, to CH3-CH3CH2=CH2+ Br2 CH2Br-CH2Br3CH2=CH2+ 2KMnO4 +4H2O   3CH2OH-CH2OH+ 2MnO2 +2KOH

Ngoài ra anken còn có phản ứng trùng hợp

nCH2=CH2 to,p, xt(CH2-CH2)n