Bài 2 trang 132 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức...

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 101
Bạn đánh giá: Chưa

Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 4 B. 5
C. 3 D. 7

Các đồng phân cấu tạo của C5H10 là :

*CH2=CH-CH2-CH2-CH3*CH3-CH=CH-CH2-CH3*CH2=C-CH-CH3            /          CH3*CH2=CH-CH-CH3                       /                     CH3*CH3-C=CH-CH3            /         CH3    

=> có 5 công thức