Bài 6 trang 132 SGK Hóa học 11. Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen và propilen

Trung bình: 4,70
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp  gồm etilen và propilen (đktc) vào dung dịch brom thấy dung dịch bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 4,90gam.

a) Viết các phương trình hóa học và giải thích các hiện tượng ở thí nghiệm trên.

b) Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.


a) Các phương trình hóa học của phản ứng:

CH2 = CH + Br→ CH2Br – CH2Br

CH2 = CH – CH3 + Br2 → CH2Br – CHBr – CH3

Giải thích: Dung dịch brom bị nhạt màu do brom phản ứng với hỗn hợp tạo thành các hợp chất không màu. Khối lượng bình tăng do các sản phẩm tạo thành là những chất lỏng

b) Gọi x,y lần lượt là số mol của C2H4 và C3H:

ta cónhh=x+y=3,3622,4=0,15molm tăng=mhh=28x+42y=4,9x=0,1y=0,05

(Trong cùng 1 điều kiện: Tỉ lệ về %V cũng chính là tỉ lệ % số mol)  

 %V C2H4=0,10,15.100%= 66,7%      %V C3H6=100-66,7= 33,3%