Bài 5 trang 132 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

Trung bình: 4,60
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. butan ; B. but-1-en ;
C.cacbon đioxit ; D. metylpropan.

A, D ( ankan),C (CO2) không phản ứng với dd Brom.

B: anken     CH2=CH-CH2-CH3 +   Br2     →        CH2Br-CHBr-CH2-CH3

                                                     Màu nâu đỏ            Không màu

 Đáp án B