Bài 3 trang 132 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi...

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi;

a) Propilen tác dụng với hidro, đun nóng (xúc tác Ni).

b) But - 2-en tác dụng với hirdo clorua.

c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit

d) Trùng hợp but - 1-en.


a) CH2=CH-CH3 + H2 Ni,t°CH3-CH-CH3b) CH3-CH=CH-CH3 + HCl CH3-CH2-CH2Cl-CH3                                                                    OH                                                                    /c) CH2=C-CH3 +H2O H+ CH3-C-CH3                /                                                /              CH3                                            CH3d) nCH2=CH-CH2-CH3 t°, p, xt (-CH2-CH-)n                                                                                   /                                                                                 CH2-CH3