Bài 1 trang 162 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8.

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 495
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó , đồng phân nào phản ứng được với : dung dịch brom, hidro bromua? viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.


a. C8H10

Không có đồng phân nào tác dụng với Br2, HBr

b. C8H8