Bài 4 trang 162 SGK Hóa học 11. Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit...

Trung bình: 4,57
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6 – trinitrotoluen (TNT).

Hãy tính:

a) Khối lượng TNT thu được.

b) Khối lượng axit HNO3 đã phản ứng.


C6H5CH3 + 3HNO3 H2SO4 C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O

Theo pt:      92(kg)             189(kg)                        227(kg)

theo đb:      23(kg)               x(kg)                           y(kg)

x=23.18992=47,25(kg)y=23.22792=56,75(kg)