Bài 5 trang 162 SGK Hóa học 11. Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng...

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa

 Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a) Tìm công thức phân tử của X.

b) Viết công thức cấu tạo, gọi tên chất X.


Gọi CTPT của Ankyl benzen: CnH2n-6 ( n ≥ 6)

%C=12n14n-6.100%=91,31%=>n=7

a) CTPT của X là C7H8

b) CTCT của X là C6H5CH3: toluen