Bài 3 trang 162 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế...

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 69
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.


CH41500oCLLNC2H2 +3H2CHCH +H2 Pd/PbCO3CH2=CH23C2H2C, 600oCC6H6C6H6 +Cl2 Fe, t° C6H5Cl + HClC6H6 + HNO3 H2SO4đ, t° C6H5NO2 + H2O