Bài 6 trang 162 SGK Hóa học 11. Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X?

A. C7H8    B. C8H10      C. C6H        D. C8H8


Gọi CTPT của X là CxHy

x:y=%C12:%H1=92,3%12:7,7%1=7,6:7,7=1:1

=> công thức phân tử của X có dạng (CH)n

=> loại A và C

Mà đề nói chất trên tác dụng được với dd Br2 ( không xúc tác)

=> Đó là Stiren C8H8

Đáp án D