Bài 1 Trang 172 SGK Lịch sử 12. Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965.

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965.


Những thành tựu  chủ yếu về kinh tế và xã hội của cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965:

***  Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957)

- Từ 1954 - 1956 miền Bắc diễn ra đợt 6 giảm tô và 4 đợt cải cách ruộng đất.

- Kết quả: 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò và 1,8 triệu nông cụ chia cho 2 triệu hộ nông dân.

- Ý nghĩa: Bộ mặt nông thôn MB thay đổi rõ rệt. Khối liên minh công nông được củng cồ.

***  Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965)

- MĐ: từng bước XD cơ sở vật chất kĩ thuật cho CNXH

- Thành tựu: 

+ NN: XD hợp tác xã NN bậc cao, áp dụng KH-KT vào sản xuất. Nhiều HTX đạt năng suất lúa 5 tấn/ha.

+ CN: Ưu tiên vốn đầu tư xây dựng

+ Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển, cải thiện đời sống ND.

+ GTVT: Được củng cố.

+ GD: Hệ thống GD từ PT đến ĐH phát triển nhanh.

+ Hệ thống y tế được đầu tư phát triển.

- Ý nghĩa: làm thay đổi bộ mặt XHMB, cổ vũ nhân dân MN chiến đấu chống Mĩ