Bài 1 trang 174 SGK Hóa học 12. Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách nhận biết chúng.


Chú ý:\\\\: đã nhận biết

Thuốc thử \ Chất thử
Ba2+ NH4+ Al3+
Nhỏ từ từng giọt dung dich NaOH đến dư Không hiện tượng Có khí mùi khai thoát ra Xuất hiện kết tủa trắng keo đến cực đại, sau đó kết tủa tan hoàn toàn
dd H2SO4 Xuất hiện kết tủa trắng (không tan trong axit) \\\\ \\\\

PTHH: NH4+ + NaOH → Na+ + NH3 ↑ + H2O

            3NaOH + Al3+ → Al(OH)3 ↓ + 3Na+

            NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

             H2SO4 + Ba2+ → BaSO4↓ + 2H+