Bài 2 trang 174 SGK Hóa học 12. Dung dịch A chứa đồng thời các cation...

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Dung dịch A chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách  và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.


Cách tách 2 ion từ hỗn hợp:

Tóm tắt:

Fe2+,Al3+NaOHFe(OH)2kkFe(OH)3+HCllọc FeCl3,HClFeFeCl2(Fe2+)dd: NaAlO2CO2 Al(OH)3+ HCl lọc kết tủaAlCl3(Al3+)

PTHH: Fe2+ + 2NaOH → 2Na+ + Fe(OH)2

          4 Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3

            Fe(OH)3 + HCl → FeCl3 + 2H2O

            Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

            Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

             Al3+ + 3NaOH → 2Na+ + Al(OH)3

            Al(OH)3↓ + 2NaOH→ 2 NaAlO2 + H2O

            NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + NaHCO3

             Al(OH)3 + 3HCl→ AlCl3 + 3H2O

Nhận biết mỗi ion từ hỗn hợp

Cho NaOH vào hỗn hợp hai cation, nếu thấy xuất hiện kết tủa trắng xanh là Fe(OH)2, đem để ngoài không khí thấy có kết tủa nâu đỏ đó là Fe(OH)3. ⇒ chứng tỏ có ion Fe2+

Nếu thấy dung dịch có kết tủa keo trắng sau đó tan ra trong NaOH dư ⇒ chứng tỏ có Al3+.