Bài 3 trang 174 SGK Hóa học 12. Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa:

A. Dung dịch chứa ion: NH4+

B. Hai dung dịch chứa ion: NH4+ và Al3+

C. Ba dung dịch chứa ion: NH4+ , Fe3+ và  Al3+

D. Năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+


Chất thử \ Thuốc thử
NH4+ Mg2+

Fe3+

Al3+ Na+
Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH Có khí mùi khai thoát ra Xuất hiện kết tủa màu trắng, kết tủa không tan trong dung dịch NaOH dư Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ Xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết Không  hiện tượng

PTHH:  NH4+ OH - → NH3↑ + H2O

            Mg2+ + 2OH→ Mg(OH)2

            Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

            Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

           Al(OH)3↓ + OH- → AlO2- + 2H2O

Vậy phân biệt được cả 5 ion

Đáp án D