Bài 4 trang 174 SGK Hóa học 12. Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion...

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion: NO3-, CO32-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.


Lấy mỗi dung dịch một ít cho vào 2 ống nghiệm:

- Nhỏ dung dịch HCl hay dung dịch H2SO4 loãng vào, ống nào thấy sủi bọt là dung dịch có chứa ion CO32-.

                        2H+ CO32- → CO2 ↑+ H2O

- Cho vào ống còn lại vài giọt dung dịch H2SO4 và một lá đồng rồi đun nóng, khi có màu nâu đỏ thoát ra chứng tỏ dung dịch có ion chứa ion NO3-.

                       3Cu + 4H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 2H2O

                        2NO + 2O2 → NO2 (màu nâu đỏ)