Bài 6 trang 174 SGK Hóa học 12. Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn...

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1 M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch, thì có thể nhận biết được tối đa những dung dịch nào?

A. Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3

B. Ba dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3 , K2S

C. Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2S

D. Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2SO4.


Chất thử \ Thuốc thử
KCl Ba(HCO3)2 K2CO3 K2S K2SO4
dd NaOH Không  hiện tượng Xuất hiện kết tủa trắng, có khí không màu không mùi bay lên Xuất hiện khí không màu không mùi Xuất hiện khí mùi trứng thối Không  hiện tượng

PTHH: Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CO2↑ + 2H2O

            K2S + H2SO4 → K2SO4 + H2S↑

            K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑ + H2O

Vậy có thể nhận biết được 3 dung dịch: Ba(HCO3)2 ,K2S, K2CO3

Đáp án B