Bài 1 trang 177 SGK Hóa học 11. Gọi tên mỗi chất sau:

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Gọi tên mỗi chất sau: CH3- CH2Cl; CH2 = CH- CH2Cl; CHCl3; C6H5Cl. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hidrocacbon tương ứng.


Lời giải Bài 1 trang 177 SGK Hóa học 11. Gọi tên mỗi chất sau:

CH3- CH2Cl : etyl clorua  (cloetan);

CH2 = CH- CH2Cl: anlyl clorua (1-cloprop- 2-en);

C6H5Cl : phenyl clorua (clobenzen)

CHCl3: clorofom (triclometan)

-  Điều chế các chất trên từ hidrocacbon tương ứng:

CH3CH3  +  Cl2   askt  CH3- CH2Cl + HCl  CH2=CH-CH3 + Cl2 450°C  CH2 = CH- CH2Cl +HCl  CH4 + 3Cl2 askt CHCl3 + 3HCl  C6H6 + Cl2t°Fe  C6H5Cl + HCl