Bài 6 trang 177 SGK Hóa học 11. Khi đun nóng etyl clorua

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 154
Bạn đánh giá: Chưa

Khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C2H5OH, thu được

A. Etanol

B. Etilen

C. Axetilen

D. Etan


CH3CH2-Cl + KOH  C 2 H 5 O H , t 0   CH2=CH2 + KCl + H2O  Đáp án B