Bài 4 trang 177 SGK Hóa học 11. Từ axetilen, viết phương trình hóa học

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Từ axetilen, viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: etyl bromua(1); 1,2- đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1- đibrometan (4).


(1) điều chế etyl bromua  CHCH + H2  Ni , t°   C2H6  CH3-CH3 + Br2   as   CH3-CH2-Br + HBr  (2) điều chế 1,2-đibrometan  CHCH + H2  Pd/PbCO3 ,t°  CH2=CH2  CH2=CH2 + Br2  CH3Br  CH3Br  (3) điều chế vinyl clorua  CHCH + HCl   1500-2000°CHgCl2  CH2=CH-Cl  (4) điều chế 1,1 đibrometan  CHCH + HBr   t° , xt   CH2=CHBr  CH2=CHBr + HBr  t°, xt   CH3CHBr2