Bài 4 trang 177 SGK Hóa học 11. Từ axetilen, viết phương trình hóa học

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Từ axetilen, viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: etyl bromua(1); 1,2- đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1- đibrometan (4).


1) Điều chế etyl bromua

CHCH + H2  Ni , t°   C2H6CH3-CH3 + Br2   as   CH3-CH2-Br + HBr  

2) điều chế 1,2−đibrometan  

CHCH + H2  Pd/PbCO3 ,t°  CH2=CH2 CH2=CH2 + Br2  CH3Br  CH3Br 

3) điều chế vinyl clorua 

CHCH + HCl   1500-2000°CHgCl2  CH2=CH-Cl 

4) điều chế 1,1 –đibrometan

CHCH + HBr   t° , xt   CH2=CHBrCH2=CHBr + HBr  t°, xt   CH3CHBr2