Bài 2 trang 177 SGK Hóa học 11. Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anylyl bromua; xiclohexyl clorua.


phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất

Cl-CH2-CH2-Cl + 2NaOH   t°  OH-CH2-CH2-OH + 2NaCl C6H5-CH2-Cl + NaOH  t°   C6H5-CH2-OH + NaCl CH2=CH-CH2-Br + NaOH  t°    CH2=CH-CH2-OH + NaBr  C6H11-Cl + NaOH  t°   C6H11-OH + NaCl