Bài 3 trang 177 SGK Hóa học 11. Cho nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Cho nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen trong bảng dưới đây: Bài 3 trang 177 SGK Hóa học 11. Cho nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen

X Cl  Br I
CH3-X -24 4 42
CH3CH2-X 12 38 72
CH3CH2CH2-X 47 71 102
CH3CH2CH2CH2-X 78 102 131

- Theo chiều ngang khi cùng mạch cacbon, các nguyên tử khối của các halogen tăng dần dẫn đến nhiệt độ sôi cũng tăng dần.

- Theo chiều dọc khi mạch cabon tăng (cùng nguyên tố halogen) thì nhiệt độ sôi của các chất cũng tăng dần.

Nguyên nhân là do: khi nguyên tử khối của các chất tăng dần cần tốn nhiều năng lượng để chuyển các phân tử hữu cơ sang trạng thái hơi nhiệt độ sôi tăng.