Bài 2 Trang 220 SGK Lịch sử 12. Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì?

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì?


Bài học kinh nghiệm 

- Phải có đường lối đúng dắn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin vào thực tiễn VN. Thay đổi chủ trương, chiến lược phù hợp. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ DT và DC

- Tập hợp Lực lượng trong một Mặt trận dân tộc thống nhất , thống nhất trên cơ sở liên minh công nông.

- Triệt để phân hoá và cô lập kể thù rồi tiến lên đánh bại chúng.

- PPCM: kết hợp đấu tranh CT với đấu tranh VT. KN từng phần, chớp thời cơ tiến tới Tổng KN trong cả nước.

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta.

- Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là người làm nên lịch sử.

- Không củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam