Bài 1 trang 79 SGK Hóa học 11. Nêu những tính chất hóa học giống...

Trung bình: 4,10
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa học để minh họa 


Giống nhau

- C và Si đều thể hiện tính khử hoặc tính oxi hóa trong các phản ứng hóa học

+ Đều có tính oxi hóa: ( tác dụng được với một số kim loại)

C0 + Mg0  t° Mg2+2C-4Si0 +Mg0  t°Mg2+2Si-4

+ Đều có tính khử : ( tác dụng với một số phi kim)

C0+O2 →C+4O2Si0+F2 →Si+4F4

Khác nhau:

+ Si tác dụng mạnh được với dd kiềm giải phóng khí H2 còn C thì không

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

+ C khử được một số oxit kim loại còn Si thì không khử được

C + 2FeO to 2Fe + CO2