Bài 2 trang 79 SGK Hóa học 11. Số oxi hóa cao nhất

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

A. SiO

B. SiO2

C. SiH4

D. Mg2Si


A. Si+2OB. Si+4O2C. Si-4H4D. Mg2Si-4

Đáp án B