Bài 3 trang 79 SGK Hóa học 11. Khi cho nước tác dụng...

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

A. Cacon đioxit

B. Lưu huỳnh đioxit

C. Silic đioxit

D. Đinitơ pentaoxit


A. CO2 + H2O ⇔ H2CO3

B.SO2 + H2O ⇔ H2SO3

C. SiO2 không tan trong nước

D. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Đáp án C