Bài 6 trang 79 SGK Hóa học 11. Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng...

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)

Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.


nH2 =13,4422,4= 0,6mol

PTHH    Si    +   2NaOH    + 2H2O       →       Na2SiO3      +     2H2

P/ư       0,3                                                                                  0,6

Tư phương trình phản ứng ⇒nSi = 0,3 mol

⇒Phần trăm khối lượng Si trong hỗn hợp ban đầu là:

%mSi  =mSimhh.100%=0,3.2820. 100% = 42%