Bài 1 Trang 82 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Cho các phản ứng sau :

A. 2HgO t0 2Hg + O2     

B. СаСОз t0 CaO + CO2.   

C. 2Al(OH)3t0 Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 t0 Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử.


Đáp án A.