Bài 4 Trang 83 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Trong phản ứng : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

NO2 đóng vai trò gì ?

A. Chỉ là chất oxí hoá.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hoá, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.


NO2 đóng vai trò vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử : C đúng.