Bài 2 Trang 82 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Cho các phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 —> 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 —> N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Ở phản ứng nào NH3 không đóng vai trò chất khử?


Đáp án D