Bài 3 Trang 83 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Trong số các phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử.


Trong các phản ứng trên chi có phản ứng C là phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.