Bài 8 Trang 83 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?


nAgNo3=  0,15.851000=0,01275 mol

Phương trình hoá học của phản ứng :

Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag

1mol 2mol

x mol ← 0,01275 mol

x = 0,012752= 0,006375 mol

mCu tham gia phản ứng : 0,006375 X 64 = 0,408 g.