Bài 1 Trang 82 SGK Lịch sử 12. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác đọng đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác đọng đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?


a. Chuyển biến về KT:

- Tích cực: KT có bước phát triển mới, kĩ thuật và nhân lực được đầu tư. Hình thành nền KTTBCN, gắn với thị trường TG.

- Tiêu cực: mất cân đối, phiến diện, lạc hậu, nghèo nàn, phụ thuộc vào Pháp.

b. Chuyển biến về XH: có sự phân hoá sâu sắc

- Địa chủ PK: bị phân hoá thành 3 bộ phận. Một bộ phận trung và tiểu địa chủ tham gia vào PTDTDC chống ĐQ và tay sai.

- Nông dân: bị ĐQ và PK tước đoạt ruộng đất, bị bần cùng hoá. à Là đội quân đông đảo cho CM.

- Tiểu tư sản: tăng nhanh về số lượng, nhạy bén với thời cuộc, có tinh thần chống ĐQ và PK à Tham gia CM với những điều kiện.

- Tư sản: số lượng ít, thế lực KT yếu, phân hoá thành 2 bộ phận (mại bản và dân tộc). TS dân tộc có khuynh hướng Dân tộc.

- Công nhân: phát triển nhanh về số lượng và ý thức giác ngộ, bị nhiều tầng áp bức, có quan hệ gắn bó với nông dân, có tinh thần yêu nước mạnh mẽ. àLà lực lượng nòng cốt và lãnh đạo CM.