Bài 2 Trang 82 SGK Lịch sử 12. Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919-1925 theo những nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt đông, ý nghĩa.

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 90
Bạn đánh giá: Chưa

Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919-1925 theo những nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt đông, ý nghĩa.


Thời gian

Sự kiện

Cuối năm 1917

 Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp

Năm1919

Gia nhập Đảng XH Pháp

T6/ 1919

Với tên mới Nguyễn Ái Quốc. Người gửi tới Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân tộc Việt Namà Muốn được giả phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình.

 T7/1920

Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin à Tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc VN.

T12/ 1920

 Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, là một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Năm 1921

- Sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.

- Người tham gia sáng lập báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân đạo, đặc biệt biên soạn cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.

T 6/1923

Đi Liên Xô dự Hội Nghị Quốc tế Nông dân (10-1923), Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924) .

T11/1924

Về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Đóng góp của NAQ cho CMVN trong thời gian 1919-1924:

- Đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường  giải phóng dân tộc cho CMVN, con đường CMVS theo CM tháng Mười Nga. Đây là công lao to lớn nhất.

- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản của VN trong thời gian tới.