Bài 3 Trang 82 SGK Lịch sử 12. Hãy nêu nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1925.

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

 Hãy nêu nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1925.


- Về lực lượng: đông đảo các tầng lớp và giai cấp trong xã hội có những sĩ phu đã chuyển sang lập trường dân chủ tư sản tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, có những hoạt động đấu tranh của tư sản, tiểu tư sản, phong trào công nhân, nông dân.

- Về mục tiêu: đa dạng và phong phú có những phong trào theo khuynh hướng dân chủ tư sản, có những hoạt động theo khuynh hướng vô sản, tiêu biểu là những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

- Về hình thức đấu tranh: phong phú  có cả tập hợp, công khai, hoạt động bí mật, bất hợp pháp.

- Về quy mô: rộng lớn,ngoài quốc gia  kể cả ở nước ngoài như: Pháp, Trung Quốc.