Bài 1 trang 84 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình mũ

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

a) 0,33x-2=1 ; b) 15x=25 ;
c) 2x2-3x+2=4 ; d) 0,5x+7.0,51-2x=2.

 


a) 0,33x-2=10,33x-2=0,303x-2=0x=23.

Vậy phương trình có nghiệm x=23.

b) 15x=255-x=52-x=2x=-2.

Vậy phương trình có nghiệm x=-2.

c) 2x2-3x+2=42x2-3x+2=22x2-3x+2=2x2-3x=0x=0 hoc x=3.

Vậy phương trình có tập nghiệm S=0,3.

d) 0,5x+7.0,51-2x=20,5x+7+1-2x=2128-x=12-1

                                                                                 8-x=-1x=9.