Bài 2 trang 84 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình mũ

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

a) 32x-1+32x=108 ; b) 2x+1+2x-1+2x=28 ;
c) 64x-8x-56=0 ; c) 3.4x-2.6x=9x.

 


a) 32x-1+32x=10832x.3-1+32x=10832x13+1=10832x=8132x=34x=2.

Vậy phương trình có nghiệm x=2.

b) 2x+1+2x-1+2x=282x.2+2x.2-1+2x=282x2+12+1=28 2x=82x=23x=3.

Vậy phương trình có nghiệm x=3.

c) 64x-8x-56=08x2-8x-56=08x=8 hoc 8x=-7.

  • Với 8x=88x=81x=1.
  • Với 8x=-7<0 (vô nghiệm).

Vậy phương trình có nghiệm x=1.

d) 3.4x-2.6x=9x3.4x9x-2.6x9x=13.49x-2.69x-1=0  3.232x-2.23x-1=023x=1 hoc 23x=-13.

  • Với 23x=1=230x=0.
  • Với 23x=-13<0 (vô nghiệm).

Vậy phương trình có nghiệm x=0.