Bài 2 trang 138 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic.

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 647
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa


Dẫn 3 khí qua dd nước vôi trong dư, khí nào làm đục nước vôi tròng là CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Hai khí còn lại không có hiện tượng là CH4 và C2H4. Ta dẫn 2 khí này qua dd nước brom

Khí nào làm nhạt màu dd nước brom là C2H4 còn lại không có hiện tượng gì là CH4

C2H4 + Br2 → C2H4Br2