Bài 4 trang 138 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 224
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết


CH3-CH3 500oC, xtCH2=CH2 + H2

CH2=CH2 + Cl2  CH2Cl-CH2Cl                                   1,2  đicloetan

CH3-CH3 + 2Cl2 1:2asCH3-CHCl2 + 2HCl                                    1,1  đicloetan