Bài 7 trang 138 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 2585
Bạn đánh giá: Chưa

Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X ?

A. CH2=CH-CH=CH2

B. CH2=CH-CH=CH-CH3

C. CH2=C-CH2-CH3                |            CH3

D. CH2=C=CH-CH3


Ta có :

nCO2 = 8,96 22,4= 0,04 (mol) nC = nCO2 = 0,04 (mol) mC = 12.0,4 = 4,8 (gam)

Do X là ankadien nên trong phân tử chỉ gồm 2 nguyên tố C,H nên:

⇒ mH =  mX – mC = 5,4 - 4,8 = 0,6 (gam)

⇒ nH = 0,6 (mol)

Ta có:  nC : nH = 0,4 : 0,6 = 4 : 6 = 2 : 3

⇒ Công thức đơn giản của X là C2H3

⇒ CTPT của X là C4H6

Do X là ankadien liên hợp nên X là : CH2=CH-CH=CH2

⇒ Chọn đáp án A.