Bài 6 trang 138 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta – 1,3 – đien từ but-1-en

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 119
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta – 1,3 – đien từ but-1-en


CH2=CH-CH2-CH3 +H2 Ni, t° CH3-CH2-CH2-CH3CH3-CH2-CH2-CH3 t°,p, xt CH2=CH-CH=CH2+H2nCH2=CH-CH=CH2 t°,p,Na (-CH2-CH=CH-CH2-)n