Bài 3 trang 138 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 130
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

CH → C2H2 → C2H4  → C2H → C2H5Cl


(1) 2CH4 LLN1500°C HC≡CH + 3H2

(2) HC≡CH +H2t°,PdCH2=CH2

(3) CH2=CH2 + H2 t°,Ni CH3-CH3

(4) CH3-CH3 + Cl2 1: 1a/s CH3-CH2Cl + HCl