Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11. Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính...

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.


pH = -lg[H+]

- Môi trường axit là môi trường trong đó:

[H+] > [OH-] hay [H+] > 1,0.10-7M ⇒ pH < 7

- Môi trường trung tính là môi trường trong đó:

[H+] = [OH-] hay [H+] = 1,0.10-7M ⇒ pH = 7

- Môi trường kiềm là môi trường trong đó:

[H+] < [OH-] hay [H+] < 1,0.10-7M ⇒ pH > 7