Bài 4 trang 14 SGK Hóa học 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là:

A. Axit B. Trung tính
C. Kiềm D. Không xác định được

Đáp án C

Một dung dịch có [OH- ]= 1,5.10-5M.

H+=1.10-141,5.10-5=6,7.10-10M <1.10-7M

Vậy dung dịch có môi trường kiềm.