Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11. Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M...

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 134
Bạn đánh giá: Chưa

Tính nồng độ H+, OHvà pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.


Dung dịch HCl 0,10M:

             HCl          → H+        + Cl-

              0,10M       0,10M

              [H+] = 0,1M ⇒ pH = -log [H+] = 1,0 

             [OH-] = 10-14[H+]= 10-13M

Dung dịch NaOH 0,010M: 

             NaOH        → Na+ +      OH-

             0,01M                            0,01M

         [OH-] = 0,01M⇒ [H+] = 10-14[OH-]=10-140,01=10-12M

         pH = -log [H+] =12