Bài 6 trang 14 SGK Hóa học 11. Trong dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là...

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 52
Bạn đánh giá: Chưa

Trong dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là

A. [H+].[OH-] > 1,0.10-14

B. [H+].[OH-] = 1,0.10-14

C. [H+].[OH-] < 1,0.10-14

D. không xác định được.


Đối với các dung dịch loãng như dd HCl loãng, ddNaOH loãng... thì tích số ion của của H2O coi như không đổi: KH2O=[H+].[OH-] = 1,0.10-14

Đáp án B