Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 11. Chất chỉ thị axit-bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein ...

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 217
Bạn đánh giá: Chưa

Chất chỉ thị axit - bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.


Để xác định môi trường của dung dịch người ta thường dùng chất chỉ thị axit - bazo. Chất chỉ thị axit - bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím và phenolphtalen trong dung dịch có khoảng pH khác nhau:

            Quỳ tím

               pH ≤ 6 (đỏ)

        pH = 7 (tím)

    pH ≥ 8 (xanh)

       Phenolphtalein         

         pH < 8,3 (không màu)        

                       pH ≥ 8,3 màu hồng

        (trong dung dịch NaOH đặc màu hồng bị mất)