Bài 2 trang 147 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 78
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình phản ứng hoá học của phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau:

CH4  →(1) C2H2   →(2)  C4H4  →(3)  C4H6  →(4)  Cao su buna

(polibutađien hay còn gọi là cao su buna)


2CH4 LLN1500°C C2H2 +3H22C2H2 NH4Cl, CuCl CHC-CH=CH2CHC-CH=CH2 +H2 , t°CH2=CH-CH=CH2CH2=CH-CH=CH2 t°,p,xt-CH2-CH=CH-CH2-n