Bài 4 trang147 SGK Hóa học 11.Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan điều chế axetilen...

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 98
Bạn đánh giá: Chưa

Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan điều chế axetilen thu được hỗn hợp X gồm axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với H2 bằng 4,44. Tính hiệu suất của phản ứng.


Phương trình hóa học:

                        2CH4 LLN1500°C C2H2 + 3H2

Ban đầu:              1                            0             0

Phản ứng              2a                         a              3a

Sau phản ứng:      (1-2a)                  a                3a

Tổng số mol khí sau phản ứng là: (1-2a) + a +3a =1+2a (mol)

MX = 4,44.2 = 8,88 (g/mol)

(1-2a).16 +26.a+2.3a1+2a=8,88a0,4Hiệu suất phản ứng: H=0,41.100%=40%