Bài 3 trang 147 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng từ axetilen

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 103
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trinh hoá học của các phản ứng từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết điều chế các chất sau :

a) 1,2-đicloetan                             b) 1,1-đicloetan

c) 1,2-đibrometen                          d) buta-1,3-đien

e) 1,1,2-tribrometan


a) CHCH + H2Pd, PbCO3, t°CH2=CH2 CH2=CH2 +Cl2CH2Cl-CH2Clb) CHCH +2HClasCH3-CHCl2c)CHCH +Br2 1:1 CHBr=CHBrd) 2CHCH 1000°CCuCl, NH4Cl CH2=CH-CCH CH2=CH-CCH +H2Pd, PbCO3  CH2=CH-CH=CH2e) CHCH + Br21:1CHBr=CHBrCHBr=CHBr + HBr CH2Br-CHBr2