Bài 7 trang 147 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ?

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 322
Bạn đánh giá: Chưa

Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ?

A. 3           B. 4         C.2         D.5


Các đồng phân của C5H8

CHC-CH2-CH2-CH3CH3-CC-CH2-CH3CHC-CH-CH3                  CH3

=> Có 3 đồng phân

Đáp án A